Prawo

Sprzedaż środków trwałych


Firma (jednostka gospodarcza) pozbywająca się sprzętu komputerowego w formie sprzedaży powinna ustalić jego cenę, powiększoną o należny podatek VAT. Kwota księgowana jest jako należność od nabywców środków trwałych WN "Rozrachunki z odbiorcami" (kwota brutto z faktury) oraz drugostronnie na stronie MA konta "Pozostałe przychody operacyjne", a także na stronie MA konta "VAT należny". Należy ustalić wartość netto sprzedawanych środków trwałych, czyli wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe umorzenie tak, aby móc przeciwstawić ją cenie sprzedaży. W tym celu jego dotychczasowe umorzenie przenoszone jest na konto "Środki trwałe". Wartość netto sprzętu komputerowego jest następnie przeksięgowywana na stronę WN konta "Pozostałe koszty operacyjne". Na kontach tych w rezultacie porównania sumy uzyskanej ze sprzedaży zużytych urządzeń z ich wartością księgową netto można ustalić wynik na sprzedaży środka trwałego, który może być zyskiem lub stratą.

 

 

 

Likwidacja środków trwałych


Jednostka gospodarcza posiadająca zniszczony sprzęt komputerowy, który nie nadaje się do dalszego użytkowania może przeprowadzić jego likwidację. W takim przypadku zużyte urządzenia wycofywane są z użytkowania i wyłączane z ewidencji bilansowej środków trwałych. Z reguły są one później utylizowane przez specjalistyczną firmę. Fakt ten odnotowuje się na dowodzie "Likwidacja środka trwałego - LT". Następnie przeprowadza się wyksięgowanie wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia z ewidencji środków trwałych, co oznacza likwidację w ewidencji księgowej firmy. Do momentu fizycznej likwidacji środek trwały powinien być utrzymywany w ewidencji pozabilansowej, na specjalnym koncie "Środki trwałe w likwidacji". W związku z likwidacją środka trwałego mogą być ponoszone koszty likwidacji oraz uzyskiwane przychody. Ewentualna księgowa wartość netto likwidowanego środka trwałego oraz koszty i przychody związane z likwidacją są ujmowane na kontach "Pozostałe koszty operacyjne" oraz "Pozostałe przychody operacyjne".

 

 

Szersze informacje na temat księgowania likwidacji i sprzedaży środków trwałych znajdą Państwo na portalu www.ksiegowosc.infor.pl

 


 

 

 

likwidacja IT, skup sprzętu komputerowego, likwidacja laptopów, likwidacja komputerów, utylizacja notebooków, skup komputerów, recycling sprzętu elektronicznego, złomowanie komputerów, likwidacja notebooków, utylizacja drukarek, skup elektroniki, recycling laptopow, skup komputerow, audyt komputera, utylizacja sprzętu komputerowego, skup laptopów,